آخرین اخبار مدارس


08 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

10 تیردبستان دخترانه سما 1

10 تیردبستان دخترانه سما 1

10 تیردبستان دخترانه سما 1

10 تیردبستان دخترانه سما 1

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما 1

مرضیه بازشوشتری

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

ریحانه موسوی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

الهام قاسمی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 1

مرضیه بازشوشتری

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 1

16 نفر از دانش آموزان

مسابقه: سرود جشنواره

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 1

الهام قاسمی

مسابقه: انشای نماز

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جشنواره خوارزمی

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پژوهش

مسابقه: هفته پژوهش و فناوری آموزش و پرورش

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 1

الهام قاسمی

مسابقه: بدمینتون

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سرود جشنواره

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 1

کلیه کلاسها

مسابقه: نقاشی همگانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نمایش صحنه ای

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

عليرضا ذهبي پور

1384/06/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

عليرضا طاهري

1384/06/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمدمتين طاوسي

1383/06/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي دهقان

1381/06/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا شجاعي

1382/06/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد شجاعي شهرضا

1382/06/31