آخرین اخبار مدارس


13 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 بهمندبستان پسرانه سما 1

28 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما 1

ابراهیم و پرندگان

حسین صالح

داستانی - مذهبی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 2

عليرضا شيباني

1386/08/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مائده سادات قريشي

1381/08/26

دبستان پسرانه سما 2

سيدطه تقوي

1386/08/25

دبستان پسرانه سما 2

ماني باقري

1385/08/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

عليرضا اسلام دوست

1381/08/29

دبستان پسرانه سما 2

سيداميررضا ذهبي

1386/08/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمدصادق مؤمنيان

1383/08/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

عليرضا خليلي

1382/08/27