آخرین اخبار مدارس


13 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 بهمندبستان پسرانه سما 1

28 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سعيد كياني

1382/09/19

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد حبيبي

1383/09/19

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده ناهيد رحيمي

1382/09/19

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فتانه مرادي

1382/09/17

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا بهنام

1382/09/21

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

ياسين ميرزائي

1381/09/16

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمدسينا اشگرف

1383/09/18

دبستان پسرانه سما 2

محمدامين يونسي

1386/09/20