آخرین اخبار مدارس


13 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 بهمندبستان پسرانه سما 1

28 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

افشين مختاري

1383/12/25

دبستان پسرانه سما 2

محمدمتين جوادي

1384/12/25

دبستان پسرانه سما 2

محمدپرهام حجري

1385/12/23

دبستان پسرانه سما 2

محمدجواد باوفا

1384/12/23

دبستان پسرانه سما 2

محمديوسف نيك اقبال

1384/12/23

دبستان پسرانه سما 2

علي بهرامي

1384/12/28

دبستان پسرانه سما 2

سيدعرفان علوي

1386/12/26

دبستان پسرانه سما 2

اميرمحمد پناه پوري

1384/12/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سينا عموعلي

1382/12/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

متين غفاري

1382/12/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه باستي

1381/12/25