آخرین اخبار مدارس


08 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما 1

بیتا حیدری

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

مژده نورا

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جشنواره خوارزمی

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

الهام قاسمی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

ریحانه موسوی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

شریفه احمدی

مسابقه: والیبال

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما 1

مریم کافی

مسابقه: نقاشی مداد رنگ

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 1

آرزو شجاعی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

کلیه کلاسها

مسابقه: نقاشی همگانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

مژده نورا

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نمایش صحنه ای

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 1

سیده دنا موسوی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 2

علي فرهمندي

1385/03/07

دبستان پسرانه سما 2

علي جهانبخش

1386/03/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

بابك شاه نظري شاهرضائي

1381/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

دانيال سياحي

1383/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

علي شاه منصوري

1382/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

مهدي باباربيع شهرضا

1382/03/04

دبستان دخترانه سما 1

سوگند معینی

1385/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمدمهدي رضائي

1382/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

اميرحسين علي عسگري

1382/03/03

دبستان پسرانه سما 2

ابوالفضل نصيري

1386/03/08