آخرین اخبار مدارس


13 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 بهمندبستان پسرانه سما 1

28 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما 1

ابراهیم و پرندگان

حسین صالح

داستانی - مذهبی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

اميرعباس محمدي

1383/09/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

حسين فارسيمدان

1383/09/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمدامين طاهري

1383/09/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

مهدي طحاني

1382/09/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

عليرضا ياحقي

1381/09/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمدامين رضوي

1383/09/02

دبستان پسرانه سما 2

حسن عباسخاني خسروآبادي

1384/09/07