آخرین اخبار مدارس


13 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 بهمندبستان پسرانه سما 1

28 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

پيمان اسحاقي

1382/10/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

پويا سليماني نيا

1383/10/29

دبستان دخترانه سما 1

نازنين موسوي كيفته

1386/10/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

پيمان زنگنه

1381/10/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد پناه پوري

1381/10/27

دبستان دخترانه سما 1

نازنين زهرا جهانبخش

1387/10/26

دبستان پسرانه سما 2

عليرضا اميري

1384/10/28

دبستان دخترانه سما 1

دختر  

1387/10/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

حسين انصاريپورجرم افشادي

1382/10/25