آخرین اخبار مدارس


08 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

10 تیردبستان دخترانه سما 1

10 تیردبستان دخترانه سما 1

10 تیردبستان دخترانه سما 1

10 تیردبستان دخترانه سما 1

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما 1

میثاق شاملی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 1

مژده نورا

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سرود جشنواره

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 1

آیلار عربی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

سیده دنا موسوی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

الهام قاسمی

مسابقه: بدمینتون

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

شریفه احمدی

مسابقه: والیبال

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما 1

سیده دنا موسوی

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 1

سیده ساره میرنیام

مسابقه: نقاشی پاستل

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

ملیکا عباسی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 1

فاطمه انصاریپور

مسابقه: والیبال

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما 1

بیتا شاهنظری

مسابقه: والیبال

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 1

سیده ریحانه موسوی

1386/04/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

علي شفي

1383/04/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ميترا صادقي

1382/04/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا فرهادي

1381/04/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

علي صابري

1384/04/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سيدمحمدمتين رضويان

1382/04/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

نيما جمالي

1384/04/25

دبستان پسرانه سما 2

عليرضا ايزديان اسفرجاني

1386/04/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

امير حسين سبزواري

1383/04/25

دبستان دخترانه سما 1

دختر  

1388/04/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

حميدرضا صادقي

1382/04/25