آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما 1

قصه ی ماه و پلنگ

مجید سیف

شعر و قصه

دبستان دخترانه سما 1

هزار و یک شب

.

داستان های عربی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عمود1400

علی اکبر والایی

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرشته ها هم عاشق می شوند

نعیمه اسلاملو

حماسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بابا نظر

محمدحسن نظرنژاد

حماسی

دبستان دخترانه سما 1

انگشت جادویی

رولددال

داستانی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 2

سيداميررضا ذهبي

1386/08/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امين حسين عباسپور

1381/08/27

دبستان دخترانه سما 1

شريفه احمدي

1386/08/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

عليرضا خليلي

1382/08/27

دبستان پسرانه سما 2

ماني باقري

1385/08/25

دبستان پسرانه سما 2

عليرضا شيباني

1386/08/23

دبستان پسرانه سما 2

سيدطه تقوي

1386/08/25