آخرین اخبار مدارس


13 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 بهمندبستان پسرانه سما 1

28 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چراغ آگاهیت را روشن نگه دار

دکتر پیمان آزاد

روانشناسی

دبستان پسرانه سما 1

ابراهیم و پرندگان

حسین صالح

داستانی - مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تندیش عشق

نسرین ثامنی

رمان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سامان مهدی رجبی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سهیل چاوشی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سیدمحمدامین صالح

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

امیرمحمد محمدیان

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

مبین دباغ

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سیداحمد موسوی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

پوریا رحمتی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

علی سالک

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سید محمد حسین داتلی بیگی

مسابقه: پژوهشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

امیرحسین خراجی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد حسین سمنانی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 2

سيد امير حسين نوابي

1385/11/05

دبستان پسرانه سما 2

سيدرضا موسوي

1384/11/08

دبستان پسرانه سما 2

اميرحسين قانع

1384/11/01

دبستان دخترانه سما 1

فاطمه نادري درشوري

1384/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

ابوالفضل آقاسي

1380/11/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهناز مرادزاده

1380/11/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مليكا ذوالفقاري

1380/11/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نجمه صاحبان شهرضا

1382/11/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمدجواد جودي شهرضا

1380/11/08

دبستان دخترانه سما 1

كيميا كريمي موسي آبادي

1388/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سيداميرعباس طبيبيان

1381/11/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نيلوفر سرائي

1381/11/07

دبستان پسرانه سما 2

سيد اميررضا نوابي

1385/11/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

حسين اسحاقي

1382/11/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عطيه سادات بحريني

1381/11/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد باقرپور

1382/11/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

عليرضا حاج محمدي

1380/11/07