آخرین اخبار مدارس


08 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما 1

زینب یعقوبی

مسابقه: خط و خوشنویسی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 1

الهام قاسمی

مسابقه: والیبال

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما 1

مینا بازشوشتری

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

سیده دنا موسوی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 1

مژده نورا

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

سیده دنا موسوی

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 1

16 نفر از دانش آموزان

مسابقه: سرود جشنواره

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 1

سیده دنا موسوی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

مرضیه بازشوشتری

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 1

مژده نورا

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 1

مرضیه بازشوشتری

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

فاطمه احمدی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

بابك شاه نظري شاهرضائي

1381/03/03

دبستان پسرانه سما 2

علي فرهمندي

1385/03/07

دبستان پسرانه سما 2

علي جهانبخش

1386/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

مهدي باباربيع شهرضا

1382/03/04

دبستان دخترانه سما 1

سوگند معینی

1385/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

علي شاه منصوري

1382/03/03

دبستان پسرانه سما 2

ابوالفضل نصيري

1386/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

دانيال سياحي

1383/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمدمهدي رضائي

1382/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

اميرحسين علي عسگري

1382/03/03