آخرین اخبار مدارس


16 اردیبهشتدبستان دخترانه 1

15 اردیبهشتدبستان دخترانه 1

14 اردیبهشتدبستان دخترانه 1

14 اردیبهشتدبستان دخترانه 1

11 اردیبهشتدبستان دخترانه 1

07 اردیبهشتدبستان دخترانه 1

31 فروردیندبستان دخترانه 1

31 فروردیندبستان دخترانه 1

27 فروردیندبستان دخترانه 1

26 فروردیندبستان دخترانه 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

عمود1400

علی اکبر والایی

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه

بابا نظر

محمدحسن نظرنژاد

حماسی

دبستان دخترانه 1

هزار و یک شب

.

داستان های عربی

دبستان پسرانه 1

قصه ی ماه و پلنگ

مجید سیف

شعر و قصه

دبستان دخترانه 1

انگشت جادویی

رولددال

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه

فرشته ها هم عاشق می شوند

نعیمه اسلاملو

حماسی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه 1

احد نره ئي نژاد

1390/07/23

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه مطاهري

1384/07/26

دبستان پسرانه 1

عليرضا سبزواري

1389/07/30

دبستان پسرانه 1

آرمان آقاسي

1390/07/30

دبستان پسرانه 1

سيداميرعلي شريفي

1390/07/26

دبستان پسرانه 1

سيدمحمدمتين موسوي

1389/07/24

دبستان پسرانه 2

ياسين موسوي كيفته

1388/07/29

دبستان پسرانه 2

محمد حسن قنبريان

1388/07/28

دبستان پسرانه 2

محمدرضا فرخ زاده

1388/07/27

دبستان پسرانه 1

محمدصادق محمدي جانبازلو

1389/07/30

دبستان پسرانه 1

ايمان انصاري پور

1390/07/23

دبیرستان دوره اول دخترانه

حانيه زينعلي

1383/07/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمد هادي داورپناه

1380/07/28