آخرین اخبار مدارس


13 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 بهمندبستان پسرانه سما 1

28 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 2

پويا حفار

1386/12/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

حامد الصاق

1382/12/04

دبستان پسرانه سما 2

طاها شريف زاده

1386/12/02

دبستان پسرانه سما 2

ابوالفضل ذهبي عمروآبادي

1386/12/08

دبستان پسرانه سما 2

برديا صفار

1386/12/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمدحسين گرگي

1382/12/03

دبستان دخترانه سما 1

سحر تموزي

1384/12/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا مباشري همگيني

1381/12/07

دبستان پسرانه سما 2

سجاد جعفري

1385/12/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

فرزان بگي

1381/12/08

دبستان پسرانه سما 2

پوريا عموعلي

1386/12/06

دبستان دخترانه سما 1

ميثاق شاملي شهرضا

1384/12/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد نصيري

1383/12/05