آخرین اخبار مدارس


13 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 بهمندبستان پسرانه سما 1

28 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چراغ آگاهیت را روشن نگه دار

دکتر پیمان آزاد

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تندیش عشق

نسرین ثامنی

رمان

دبستان پسرانه سما 1

ابراهیم و پرندگان

حسین صالح

داستانی - مذهبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد رضا سروری

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سیدمحمد حسین داتلی بیگی

مسابقه: مسابقات تبیان

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

علیرضا زارعی

مسابقه: تصویر سازی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

امیرحسین صدری

مسابقه: فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

امیرحسین خراجی

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

اشکان روشنی

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سیدمحمدامین صالح

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

مهرشاد رحیمی

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سهیل چاوشی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد هادی داور پناه

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

امیرحسین صدری

مسابقه: مستند سازی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سیدمحمدامین صالح

مسابقه: معارف اسلامی نهج البلاغه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

بابك شاه نظري

1381/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

علي شاه منصوري

1382/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمدمهدي رضائي

1382/03/08

دبستان دخترانه سما 1

مليكاالسادات مدني

1389/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

دانيال سياحي

1383/03/03

دبستان پسرانه سما 2

ابوالفضل نصيري

1386/03/08

دبستان پسرانه سما 2

علي فرهمندي

1385/03/07

دبستان پسرانه سما 2

محمدرضا عربي

1385/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

اميرحسين علي عسگري

1382/03/03

دبستان دخترانه سما 1

سوگند معینی

1385/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

مهدي باباربيع شهرضا

1382/03/04