آخرین اخبار مدارس


08 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

10 تیردبستان دخترانه سما 1

10 تیردبستان دخترانه سما 1

10 تیردبستان دخترانه سما 1

10 تیردبستان دخترانه سما 1

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سرود جشنواره

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جشنواره خوارزمی

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

آرزو شجاعی

مسابقه: والیبال

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما 1

الهام قاسمی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 1

الهام قاسمی

مسابقه: والیبال

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما 1

زهرا نظری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نمایش صحنه ای

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 1

آیلار عربی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

بیتا حیدری

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

بیتا شاهنظری

مسابقه: والیبال

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما 1

ریحانه موسوی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 1

ریحانه موسوی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 1

فاطمه گلشن

1386/05/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

حسين عظيمي ميرآبادي

1384/05/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

علي يوسفي

1382/05/25

دبستان دخترانه سما 1

مهديس سادات مدني

1387/05/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

اميرمحمد يوسف پور

1384/05/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل فيضي

1382/05/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا مصدقيان

1382/05/29

دبستان پسرانه سما 2

سيد محمد رضا ميرزايي دولت آبادي

1386/05/23

دبستان پسرانه سما 2

محمد فرشيد عشقي

1386/05/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پويا جاني قربان

1381/05/31

دبستان پسرانه سما 2

يوسف منوچهري

1386/05/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمدحسين قنبريان هونجاني

1384/05/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد متين نصيرپور

1383/05/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

اميرحسين ياحقي

1384/05/26