آخرین اخبار مدارس


13 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 بهمندبستان پسرانه سما 1

28 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چراغ آگاهیت را روشن نگه دار

دکتر پیمان آزاد

روانشناسی

دبستان پسرانه سما 1

ابراهیم و پرندگان

حسین صالح

داستانی - مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تندیش عشق

نسرین ثامنی

رمان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سید محمد حسین داتلی بیگی

مسابقه: پژوهشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سهیل چاوشی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

امیرمحمد محمدیان

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

علی سالک

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سیداحمد موسوی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

پوریا رحمتی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد حسین سمنانی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

مبین دباغ

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سیدمحمدامین صالح

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سامان مهدی رجبی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

امیرحسین خراجی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 2

حسين عموعلي

1385/01/12

دبستان پسرانه سما 2

كيان قنادي

1384/01/12

دبستان پسرانه سما 2

محمد طاهري

1386/01/12

دبستان دخترانه سما 1

سيده ساره ميرنيام شهرضا

1386/01/12

دبستان دخترانه سما 1

آيلار عربي

1385/01/15

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد مهدي معظمي

1383/01/14

دبستان دخترانه سما 1

شكیلا فخارشهرضا

1386/01/15

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيد عباس قاءم مقامي

1380/01/12