آخرین اخبار مدارس


13 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 بهمندبستان پسرانه سما 1

28 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تندیش عشق

نسرین ثامنی

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چراغ آگاهیت را روشن نگه دار

دکتر پیمان آزاد

روانشناسی

دبستان پسرانه سما 1

ابراهیم و پرندگان

حسین صالح

داستانی - مذهبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

مبین دباغ

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سهیل چاوشی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

امیرحسین خراجی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سیداحمد موسوی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمد حسین سمنانی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سیدمحمدامین صالح

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سید محمد حسین داتلی بیگی

مسابقه: پژوهشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

علی سالک

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سامان مهدی رجبی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

امیرمحمد محمدیان

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

پوریا رحمتی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

مهدي موسوي

1380/12/03

دبستان دخترانه سما 1

سحر تموزي

1384/12/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگار ملكيان

1380/12/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمد سهيل شجاعي

1380/12/04

دبستان پسرانه سما 2

سجاد جعفري

1385/12/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا مباشري همگيني

1381/12/07

دبستان پسرانه سما 2

حسين تاكي

1383/12/06

دبستان دخترانه سما 1

ميثاق شاملي شهرضا

1384/12/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

محمدامين غفاري

1380/12/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمدحسين گرگي

1382/12/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

سيد حسين موسوي كهياني

1382/12/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا شجاعي

1380/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهار بقائي

1380/12/01

دبستان دخترانه سما 1

حديث سبحاني

1384/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

فرزان بگي

1381/12/08